top of page

Wettelijke waarschuwing

EERSTE.- EIGENAAR VAN HET WEB

Dit webportaal is eigendom van RELCOM MAREA SL met CIF B16690638, en geregistreerd kantoor te C/ Resseguidora 16-18, postcode 08302 van Mataró (Barcelona) en geregistreerd in het Handelsregister van Barcelona, Volume 28264, Folio 210, Blad B - 134.206. Contact kunnen opnemen met het bedrijf, hetzij op de aangegeven maatschappelijke zetel, hetzij op het elektronische adres info@marea.es

TWEEDE.- TOEGANG TOT HET WEB

RELCOM MAREA SL stelt informatie en producten (hierna INHOUD en/of DIENSTEN) beschikbaar voor het publiek (hierna gebruiker) die toegang heeft tot deze website (hierna WEB).

Voor toegang tot internet is geen voorafgaande gebruikersregistratie vereist. Om bepaalde inhoud van de Website te raadplegen en om bestellingen te plaatsen, is het echter noodzakelijk om de Gebruiker te registreren volgens de daarvoor bestemde procedure.

In ieder geval moeten alle gebruikers, ongeacht of ze zich hebben geregistreerd of niet, de in dit document geregelde gebruiksvoorwaarden respecteren.

DERDE.- CORRECT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

De gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, is het ten strengste verboden:

 • De Diensten gebruiken op een manier, voor doeleinden of effecten die in strijd zijn met de wet, goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde;

 • De Services reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang verlenen via enige vorm van openbare communicatie, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de houder van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan;

 • Elke handeling uitvoeren die kan worden beschouwd als een schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten van RELCOM MAREA SL of van derden;

 • Gebruik de Diensten en, in het bijzonder, informatie van welke aard dan ook verkregen via de Website om reclame, communicatie voor directe verkoopdoeleinden of met enig ander soort commercieel doel te verzenden, ongevraagde berichten gericht aan een veelvoud van mensen ongeacht het doel ervan, evenals om genoemde informatie op enigerlei wijze te commercialiseren of openbaar te maken;
   

De gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die RELCOM MAREA SL kan lijden als gevolg van het niet nakomen van een van de hierboven uiteengezette verplichtingen, evenals alle andere die zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en/of die zijn opgelegd door de wet met betrekking tot met het gebruik van de Website.

Alle minderjarige gebruikers moeten het web gebruiken met de toestemming van hun vader, moeder of wettelijke voogd, die verantwoordelijk zijn voor elk probleem dat zich kan voordoen bij aankopen en bij het gebruik van zijn diensten.

RELCOM MAREA SL zal te allen tijde zorgen voor respect voor het huidige rechtssysteem en heeft het recht om naar eigen goeddunken de service te onderbreken of de gebruiker uit te sluiten van de website in geval van vermeende begaan van een van de misdaden of overtredingen die worden getypeerd door het huidige Wetboek van Strafrecht, of in het geval van het observeren van enig gedrag dat naar de mening van RELCOM in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of de goede werking, het imago, de geloofwaardigheid en/of het prestige van RELCOM MAREA SL kan verstoren.

VIERDE.- GEDRAGSREGELS

Gebruikers kunnen contact opnemen met RELCOM MAREA SL en communiceren in bepaalde delen van het webportaal, hetzij via de blog of door delen op sociale netwerken te delen, zolang ze deze gedragscode respecteren:

 1. GEEN ENKELE GEBRUIKER MAG VOOR EEN ANDERE PERSOON OF ORGANISATIE OVERGAAN, anders kunnen ze een misdrijf of misdaad begaan volgens het Wetboek van Strafrecht en het Spaanse Burgerlijk Wetboek.

 2. ONRESPECTEERDE EN BELEDIGENDE TAAL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT. Berichten met bedreigingen, ernstige beledigingen of andere opmerkingen die de gevoeligheid kunnen schaden, zijn niet toegestaan. In een dergelijk geval behoudt RELCOM MAREA SL zich het recht voor om alle inhoud die in strijd is met deze voorwaarde te verwijderen en om de gepaste gerechtelijke kanalen te gebruiken.

 3. HET IS VOLLEDIG VERBODEN om bedrijven of webportalen voor te stellen, te citeren en aan te bevelen, en in het algemeen marketing- of spamacties uit te voeren. Dit soort inhoud zal samen met de accounts die een dergelijke actie hebben uitgevoerd, worden verwijderd en zelfs onder de aandacht worden gebracht van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.
   

VIJFDE.- EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud van de website, zoals teksten, opinieartikelen, grafische afbeeldingen, foto's, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, evenals grafisch ontwerp, broncode en software, zijn het exclusieve eigendom van RELCOM MAREA S Lo van derden, wiens rechten in dit opzicht zijn rechtmatig eigendom van RELCOM MAREA SL en worden daarom beschermd door nationale en internationale wetgeving.

Het gebruik van alle elementen die onderhevig zijn aan industriële en intellectuele eigendom voor commerciële doeleinden, evenals hun distributie, wijziging, wijziging of decompilatie, is ten strengste verboden.
 

ZESDE.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

RELCOM MAREA SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, of het nu gaat om technische redenen, beveiliging, controle, onderhoud, stroomstoringen of enige andere gerechtvaardigde reden.

Bijgevolg garandeert RELCOM MAREA SL de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de website of de diensten niet, daarom is het gebruik ervan door gebruikers op eigen risico en zonder dat RELCOM MAREA SL in dit verband op geen enkel moment aansprakelijk kan worden gesteld.

Bovendien aanvaardt RELCOM MAREA SL geen enkele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot:

 • Het gebruik dat gebruikers maken van de materialen die beschikbaar zijn op het web, al dan niet toegestaan, in strijd met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de inhoud van het web zelf of van portalen van derden.

 • Van mogelijke schade aan gebruikers veroorzaakt door normale of abnormale werking van zoekhulpmiddelen, organisatie of locatie van inhoud en/of toegang tot diensten en, in het algemeen, fouten of problemen die zijn ontstaan bij de ontwikkeling of implementatie van de technische elementen waaruit de dienst bestaat .

 • Van de inhoud van die pagina's waartoe gebruikers toegang hebben via links op internet.

 • Van het handelen of nalaten van derden, ongeacht of deze derden contractueel verbonden zijn met RELCOM MAREA SL.

 

Evenzo sluit RELCOM MAREA SL elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere schadelijke elementen in de inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in computersystemen, evenals in documenten of systemen die zijn opgeslagen in daarom is RELCOM MAREA SL in geen geval verantwoordelijk wanneer ze zich voordoen:

 • Fouten of vertragingen in de toegang tot diensten door de gebruiker bij het invoeren van zijn gegevens in de overeenkomstige vorm of elke anomalie die kan optreden wanneer deze incidenten te wijten zijn aan problemen op het internet, natuurrampen of overmacht en elke andere onvoorziene gebeurtenis buiten de goede trouw van RELCOM MAREA SL.

 • Storingen of incidenten die kunnen optreden in communicatie, verwijdering of onvolledige verzendingen, zodat het niet gegarandeerd is dat de websitediensten constant operationeel zijn.

 • Van de fouten of schade veroorzaakt aan de website door een inefficiënt gebruik van de service en te kwader trouw door de gebruiker.

 • Van de niet-werking of problemen in het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven om de gevraagde informatie te verzenden.
   

In elk geval verbindt RELCOM MAREA SL zich ertoe om eventuele problemen op te lossen en alle nodige ondersteuning te bieden aan de gebruiker om een snelle en bevredigende oplossing voor het incident te vinden.

ZEVENDE.- LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
 

RELCOM MAREA SL biedt geen garantie of aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor de schade en verliezen geleden door toegang tot de Diensten/inhoud van derden via verbindingen, links of links van de gelinkte sites of voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid daarvan. De functie van de links die in RELCOM MAREA SL verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op internet, waar hij de door het portaal aangeboden diensten kan uitbreiden. RELCOM MAREA SL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de resultaten die via deze links worden verkregen of voor de gevolgen die voortvloeien uit de toegang door gebruikers tot deze links. Deze diensten van derden worden door hen geleverd, dus RELCOM MAREA SL kan en heeft geen controle over de wettigheid van de diensten of hun kwaliteit. Bijgevolg moet de gebruiker uiterst voorzichtig zijn bij de evaluatie en het gebruik van de informatie en diensten die aanwezig zijn in de inhoud van derden.

Het is uitdrukkelijk verboden om hyperlinks voor commerciële doeleinden te plaatsen op webpagina's die geen verband houden met RELCOM MAREA SL  die toegang geven tot dit webportaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van RELCOM MAREA SL. websites buiten het bedrijf, impliceert in geen geval het bestaan van commerciële of commerciële relaties met de eigenaar van de website waarop de hyperlink is geplaatst, noch de aanvaarding door RELCOM MAREA SL.

ACHTSTE.- GEGEVENSVERWERKING EN GEBRUIK VAN COOKIES
 

In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via onze website of door e-mails te verzenden, zullen worden verwerkt door RELCOM MAREA SL in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder, onder de legitimiteit verleend door de gegeven toestemming door de gebruiker voor de doeleinden beschreven in het privacybeleid, dat moet worden gelezen, begrepen en geaccepteerd voor het gebruik van dit webportaal.

De gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en kan de rechten van toegang, verwijdering, rectificatie, verzet, beperking van behandeling en overdraagbaarheid uitoefenen door te schrijven naar het bedrijf, hetzij op de statutaire zetel, hetzij op via e-mail a info@marea.es zolang u uw identiteit bewijst. En in het geval dat zij het gepast acht, kunt u zich wenden tot de bevoegde controleautoriteit.

RELCOM MAREA SL van haar kant zet zich in om te voldoen aan de verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens, daarom heeft het de nodige maatregelen genomen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, te allen tijde rekening houdend met de stand van de technologie.

Aan de andere kant informeert RELCOM MAREA SL u dat door het bezoeken van dit webportaal geen persoonlijke gegevens die een Gebruiker identificeren automatisch worden geregistreerd, maar dat er bepaalde informatie van niet-persoonlijke aard is en niet identificeerbaar met een specifieke Gebruiker die wordt verzameld tijdens de live-sessie via apparaten die "cookies" worden genoemd en waarmee we statistische informatie over het gebruik van het webportaal kunnen verkrijgen om later verbeteringen aan te brengen. Alle gebruikers moeten onze  raadplegenCookiebeleid om op internet te surfen.

NEGENDE. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
 

Voor alle interpretatieve of litigieuze vragen die zich kunnen voordoen, is de Spaanse wetgeving van toepassing en in geval van controverse komen beide partijen overeen zich te onderwerpen, waarbij afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie die met hen overeenkomt, aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de stad Barcelona ( Spanje), met uitzondering van de producten die afkomstig zijn van de aankoop van producten, waarop de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de stad waar de consument woont van toepassing is.

bottom of page