top of page

Νομική προειδοποίηση

ΠΡΩΤΟΣ.- ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ

Αυτή η δικτυακή πύλη ανήκει στην RELCOM MAREA SL με CIF B16690638, και έχει την έδρα της στη διεύθυνση C/ Resseguidora 16-18, ταχυδρομικός κώδικας 08302 της Mataró (Βαρκελώνη) και είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Βαρκελώνης, Volume 28220, Folio - 134.206. Να είστε σε θέση να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, είτε στην αναφερόμενη έδρα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marea.es

ΔΕΥΤΕΡΟ.- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ

Η RELCOM MAREA SL καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες και προϊόντα (εφεξής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) στο κοινό (εφεξής χρήστης) που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής WEB).

Η πρόσβαση στον Ιστό δεν απαιτεί προηγούμενη εγγραφή χρήστη. Ωστόσο, για να συμβουλευτείτε ορισμένα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας καθώς και για να πραγματοποιήσετε παραγγελίες, θα χρειαστεί να εγγράψετε τον Χρήστη χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι χρήστες, ανεξάρτητα από το αν έχουν εγγραφεί ή όχι, πρέπει να σέβονται τους όρους χρήσης που ρυθμίζονται στο παρόν έγγραφο.

ΤΡΙΤΟ.- ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με επιμελή, ορθό και νόμιμο τρόπο και, ειδικότερα, ως παράδειγμα και χωρίς περιορισμό, απαγορεύεται αυστηρά:

 • Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες με τρόπο, για σκοπούς ή αποτελέσματα αντίθετα με το νόμο, την ηθική και τα γενικά αποδεκτά καλά ήθη ή τη δημόσια τάξη.

 • Αναπαράγετε ή αντιγράφετε, διανέμετε, επιτρέπετε την πρόσβαση στο κοινό μέσω οποιασδήποτε μορφής δημόσιας επικοινωνίας, μετασχηματίζετε ή τροποποιείτε τις Υπηρεσίες, εκτός εάν έχετε την εξουσιοδότηση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νόμιμα.

 • Πραγματοποιήστε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη RELCOM MAREA SL ή σε τρίτους·

 • Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες και, ειδικότερα, πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που λαμβάνονται μέσω της Ιστοσελίδας για την αποστολή διαφημίσεων, επικοινωνιών για σκοπούς απευθείας πωλήσεων ή με οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορικού σκοπού, αυτόκλητα μηνύματα που απευθύνονται σε πληθώρα ατόμων ανεξάρτητα από τον σκοπό τους, καθώς και να εμπορευματοποιήσει ή να αποκαλύψει τις εν λόγω πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο·
   

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές οποιασδήποτε μορφής που μπορεί να υποστεί η RELCOM MAREA SL, λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιλαμβάνεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και όσων επιβάλλονται από το Νόμο σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όλοι οι ανήλικοι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τον Ιστό με τη συγκατάθεση του πατέρα, της μητέρας ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, οι οποίοι ευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στις αγορές και στη χρήση των υπηρεσιών του.

Η RELCOM MAREA SL θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή το σεβασμό του ισχύοντος νομικού συστήματος και θα δικαιούται να διακόπτει, κατά την απόλυτη κρίση της, την Υπηρεσία ή να αποκλείει τον χρήστη από τον Ιστότοπο σε περίπτωση φερόμενης διάπραξης οποιουδήποτε από τα εγκλήματα ή αδικήματα που χαρακτηρίζονται από τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα ή σε περίπτωση παρατήρησης οποιασδήποτε συμπεριφοράς που κατά τη γνώμη της RELCOM είναι αντίθετη με αυτούς τους Γενικούς Όρους ή μπορεί να διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία, την εικόνα, την αξιοπιστία ή/και το κύρος της RELCOM MAREA SL.

ΤΕΤΑΡΤΟ.- ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη RELCOM MAREA SL και να αλληλεπιδράσουν σε ορισμένες ενότητες της διαδικτυακής πύλης, είτε μέσω του Ιστολογίου είτε μέσω κοινής χρήσης ενοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα, εφόσον σέβονται αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας:

 1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΩΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, διαφορετικά μπορεί να διαπράξει πλημμέλημα ή έγκλημα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα και τον Ισπανικό Αστικό Κώδικα.

 2. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Μηνύματα με απειλές, σοβαρές προσβολές ή οποιοδήποτε άλλο είδος σχολίου που μπορεί να βλάψει την ευαισθησία δεν είναι αποδεκτά. Σε μια τέτοια περίπτωση, η RELCOM MAREA SL διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που αντιβαίνει σε αυτόν τον όρο και να ασκήσει τα κατάλληλα δικαστικά κανάλια.

 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ η παρουσίαση, η παράθεση και η σύσταση εταιρειών ή διαδικτυακών πυλών και γενικά η διεξαγωγή ενεργειών μάρκετινγκ ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αυτός ο τύπος περιεχομένου θα εξαλειφθεί μαζί με τους λογαριασμούς που πραγματοποίησαν τέτοια ενέργεια και μάλιστα θα τεθεί υπόψη της Ισπανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων.
   

ΠΕΜΠΤΟ.- ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, όπως κείμενα, άρθρα γνώμης, γραφικά, φωτογραφίες, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, καθώς και γραφικό σχέδιο, πηγαίος κώδικας και λογισμικό, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της RELCOM MAREA S Lo τρίτων, των οποίων τα δικαιώματα από την άποψη αυτή, κατέχονται νόμιμα από την RELCOM MAREA SL και ως εκ τούτου προστατεύονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση όλων των στοιχείων που υπόκεινται σε βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η διανομή, τροποποίηση, τροποποίηση ή αποσυμπίλησή τους.
 

ΕΚΤΟ.- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η RELCOM MAREA SL διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε για τεχνική, ασφάλεια, έλεγχο, συντήρηση, διακοπές ρεύματος ή για οποιαδήποτε άλλη δικαιολογημένη αιτία.

Κατά συνέπεια, η RELCOM MAREA SL δεν εγγυάται την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, επομένως η χρήση της από τους χρήστες πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη και χωρίς καμία στιγμή η RELCOM MAREA SL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ως προς αυτό.

Επιπλέον, η RELCOM MAREA SL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει, ως παράδειγμα αλλά όχι περιορισμό:

 • Η χρήση που κάνουν οι χρήστες του υλικού που είναι διαθέσιμο στον Ιστό, είτε αυτό απαγορεύεται είτε επιτρέπεται, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του ίδιου του Ιστού ή πυλών τρίτων.

 • Πιθανές ζημιές στους χρήστες που προκαλούνται από κανονική ή μη φυσιολογική λειτουργία των εργαλείων αναζήτησης, οργάνωση ή τοποθεσία περιεχομένου ή/και πρόσβαση σε υπηρεσίες και, γενικά, σφάλματα ή προβλήματα που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη ή την υλοποίηση των τεχνικών στοιχείων που απαρτίζουν την υπηρεσία .

 • Από τα περιεχόμενα εκείνων των σελίδων στις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση από συνδέσμους που περιλαμβάνονται στον Ιστό.

 • Από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να συνδέονται με τη RELCOM MAREA SL με συμβατικά μέσα.

 

Ομοίως, η RELCOM MAREA SL αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους που μπορεί να οφείλονται στην παρουσία ιών ή στην παρουσία άλλων επιβλαβών στοιχείων στο περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση σε συστήματα υπολογιστών, καθώς και σε έγγραφα ή συστήματα που είναι αποθηκευμένα σε τους, επομένως η RELCOM MAREA SL δεν θα είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση όταν συμβούν:

 • Λάθη ή καθυστερήσεις στην πρόσβαση στις υπηρεσίες από τον χρήστη κατά την εισαγωγή των δεδομένων του στην αντίστοιχη φόρμα ή οποιαδήποτε ανωμαλία που μπορεί να προκύψει όταν αυτά τα περιστατικά οφείλονται σε προβλήματα στο Διαδίκτυο, πράξεις του Θεού ή ανωτέρα βία και οποιοδήποτε άλλο απρόβλεπτο ενδεχόμενο πέρα από την καλή πίστη της RELCOM MAREA SL.

 • Βλάβες ή περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν σε επικοινωνίες, διαγραφή ή ελλιπείς μεταδόσεις, έτσι ώστε να μην είναι εγγυημένη η συνεχής λειτουργία των υπηρεσιών του ιστότοπου.

 • Από τα λάθη ή τις ζημιές που προκαλούνται στον ιστότοπο από αναποτελεσματική χρήση της υπηρεσίας και κακή τη πίστη από τον χρήστη.

 • Από τη μη λειτουργία ή τα προβλήματα στη διεύθυνση email που παρέχει ο χρήστης για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών.
   

Σε κάθε περίπτωση, η RELCOM MAREA SL αναλαμβάνει να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στον χρήστη για την επίτευξη γρήγορης και ικανοποιητικής λύσης στο περιστατικό.

ΕΒΔΟΜΟΣ.- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
 

Η RELCOM MAREA SL δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για τις ζημίες και τις απώλειες που προκλήθηκαν από την πρόσβαση στις Υπηρεσίες/περιεχόμενο τρίτων μέσω συνδέσεων, συνδέσμων ή συνδέσμων των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία αυτών. Η λειτουργία των συνδέσμων που εμφανίζονται στο RELCOM MAREA SL είναι αποκλειστικά η ενημέρωση του χρήστη για την ύπαρξη άλλων πηγών πληροφοριών στο Διαδίκτυο, όπου μπορούν να επεκτείνουν τις Υπηρεσίες που προσφέρει η Πύλη. Η RELCOM MAREA SL δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τα αποτελέσματα που λαμβάνονται μέσω των εν λόγω συνδέσμων ή για τις συνέπειες που προκύπτουν από την πρόσβαση των χρηστών σε αυτούς. Αυτές οι Υπηρεσίες τρίτων παρέχονται από αυτούς, επομένως η RELCOM MAREA SL δεν μπορεί και δεν ελέγχει τη νομιμότητα των Υπηρεσιών ή την ποιότητά τους. Κατά συνέπεια, ο χρήστης πρέπει να επιδεικνύει εξαιρετική σύνεση στην αξιολόγηση και χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που υπάρχουν στο περιεχόμενο τρίτων.

Απαγορεύεται ρητά η εισαγωγή υπερσυνδέσμων για εμπορικούς σκοπούς σε ιστοσελίδες που δεν σχετίζονται με το RELCOM MAREA SL  που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτήν την δικτυακή πύλη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της RELCOM MAREA SL Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη υπερσυνδέσμου ιστοσελίδες εκτός της εταιρείας, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη εμπορικών ή εμπορικών σχέσεων με τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου όπου είναι εγκατεστημένος ο υπερσύνδεσμος, ούτε την αποδοχή από την RELCOM MAREA SL.

ΟΓΔΟΤΟ.- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών προστασίας δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω αποστολής email θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη RELCOM MAREA SL υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, υπό τη νομιμότητα που παρέχεται από τη συγκατάθεση που δίνεται από τον χρήστη για τους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου, οι οποίοι πρέπει να διαβαστούν, να κατανοηθούν και να γίνουν αποδεκτοί για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής πύλης.

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση, για την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων και μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού μεταχείρισης και φορητότητας, με γραπτή επιστολή στην εταιρεία, είτε στην έδρα της, είτε στο μέσω email a info@marea.es αρκεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας. Και σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελεγκτική Αρχή.

Από την πλευρά της, η RELCOM MAREA SL δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, για το λόγο αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή αλλοίωσης, απώλειας, επεξεργασίας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασής τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας .

Από την άλλη πλευρά, η RELCOM MAREA SL σας ενημερώνει ότι με την επίσκεψη αυτής της διαδικτυακής πύλης δεν καταχωρούνται αυτόματα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίζουν έναν Χρήστη, αντίθετα υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες μη προσωπικής φύσης και μη αναγνωρίσιμες με συγκεκριμένο Χρήστη που συλλέγονται κατά τη διάρκεια τη ζωντανή συνεδρία μέσω συσκευών που ονομάζονται «cookies» που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης προκειμένου να κάνουμε αργότερα βελτιώσεις. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να συμβουλευτούν το our Πολιτική cookies για να περιηγηθείτε στον ιστό.

ΕΝΑΤΟ.- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 

Για οποιαδήποτε ερμηνευτικά ή επίδικα ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν, θα ισχύει η ισπανική νομοθεσία και σε περίπτωση αμφισβήτησης, αμφότερα τα μέρη συμφωνούν να υποβάλουν, παραιτούμενοι από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που τους αντιστοιχεί, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και των Δικαστηρίων της πόλης της Βαρκελώνης ( Ισπανία) εκτός από εκείνα που παρέχονται από την αγορά προϊόντων, όπου θα ισχύει η δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και των Δικαστηρίων της πόλης όπου διαμένει ο καταναλωτής.

bottom of page